danh bạ các trang web Bacdau.vn

Văn khấn lễ động thổ

22/03/2013 - Xem:23205

bài văn khấn này dùng khi làm nhà, sửa chữa lớn, mở cổng, cất nóc

 

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười
phương.
Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
Con kính lạy Quan ……… Vương hành khiển, ………………………… Chi
thần, ........... Tào phán quan.
Con kính lạy Các Tôn thần bản xứ.
Hôm nay là ngày .......... tháng .......... năm ...........
Tín chủ con là: ………………………….......…….
Ngụ tại: …………………….......................... ...........................................……� ��….
Tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày ra
trước án. Vì tín chủ con khởi tạo (hoặc cất nóc, xây cổng, sửa chữa hay xây mới...) căn
nhà ở địa chỉ …………………….......................... .................................................. ........….
ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình con, con cháu. Nay chọn được
ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được
động thổ (hoặc cất nóc, xây cổng, sửa chữa hay xây mới...). Tín chủ con lòng thành lễ vật
dâng lên trước án thành tâm kính mời:
Ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần.
Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.
Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa.
Ngài định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa long mạch Tôn thần và tất cả các vị
Thần Linh cai quản ở trong khu vực này.
Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật,
độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông, chủ thợ được bình an,
ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.
Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y
thảo phụ mộc phảng phất ở trong khu vực này. Xin mời các vị tới đây chiêm ngưỡng
tôn thần, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên, khiến cho an
lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

 

Bình luận: Văn khấn lễ động thổ