danh bạ các trang web Bacdau.vn
  • Xem chỉ tay đường hôn nhân

    Đường Hôn Nhân là đường ngang nhỏ ở gốc ngón út. Số đường Hôn Nhânkhông biểu thị số lần kết hôn mà mà dựa vào vị trí của đường này, ta có thể biết được độ tuổi kết hôn phù hợp.

  • 1