danh bạ các trang web Bacdau.vn

Những ngày tốt để chuyển nhà năm 2013

28/02/2013 - Xem:6955

Năm 2013, có 90 ngày được xem là tốt cho việc chuyển nhà.

Chọn ngày tốt để chuyển nhà trong tháng 1/2013

Ngày 2/1 dương lịch (DL) tức ngày 21/11 năm Nhâm Thìn
Ngày 16/1 DL (5/12 năm Nhâm Thìn)
Ngày 18/1 DL (7/12 năm Nhâm Thìn)
Ngày 21/1 DL (10/12 năm Nhâm Thìn)
Ngày 30/1 DL (19/12 năm Nhâm Thìn)

ngày tốt chuyển nhà năm 2013


Chọn ngày tốt để chuyển nhà trong tháng 2/2013
Ngày 6/2 DL (28/12 năm Nhâm Thìn)
Ngày 10/2 DL (1/1 năm Quý Tỵ)
Ngày 12/2 DL (3/1 năm Quy Tỵ)
Ngày 14/2 DL(5/1 năm Quy Tỵ)
Ngày 18/2 DL(9/1 năm Quy Tỵ)
Ngày 21/2 DL(12/1 năm Quy Tỵ)

Chọn ngày tốt để chuyển nhà trong tháng 3/2013
Ngày 9/3 DL (28/1 năm Quý Tỵ)
Ngày 10/3 DL (29/1 năm Quý Tỵ)
Ngày 18/3 DL (7/2 năm Quý Tỵ)
Ngày 19/3 DL (8/2 năm Quý Tỵ)
Ngày 21/3 DL (10/2 năm Quý Tỵ)
Ngày 22/3 DL (11/2 năm Quý Tỵ)
Ngày 24/3 DL (13/2 năm Quý Tỵ)
Ngày 30/3 DL (19/2 năm Quý Tỵ)
Ngày 31/3 DL (20/2 năm Quý Tỵ)

Chọn ngày tốt để chuyển nhà trong tháng 4/2013
Ngày 6/4 DL (26/2 năm Quý Tỵ)
Ngày 9/4 DL (29/2 năm Quý Tỵ)
Ngày 18/4 DL (9/3 năm Quý Tỵ)

Chọn ngày tốt để chuyển nhà trong tháng 5/2013
Ngày 1/5 DL (22/3 năm Quý Tỵ)
Ngày 3/5 DL (24/3 năm Quý Tỵ)
Ngày 7/5 DL (28/3 năm Quý Tỵ)
Ngày 10/5 DL (1/4 năm Quý Tỵ)
Ngày 14/5 DL (5/4 năm Quý Tỵ)
Ngày 19/5 DL (10/4 năm Quý Tỵ)
Ngày 22/5 DL (13/4 năm Quý Tỵ)
Ngày 24/5 DL (15/4 năm Quý Tỵ)
Ngày 25/5 DL (16/4 năm Quý Tỵ)
Ngày 28/5 DL (19/4 năm Quý Tỵ)
Ngày 30/5 DL (21/4 năm Quý Tỵ)

Chọn ngày tốt để chuyển nhà trong tháng 6/2013
Ngày 1/6 DL (23/4 năm Quý Tỵ)
Ngày 3/6 DL (25/4 năm Quý Tỵ)
Ngày 7/6 DL (29/4 năm Quý Tỵ)
Ngày 10/6 DL (3/5 năm Quý Tỵ)
Ngày 11/6 DL (4/5 năm Quý Tỵ)
Ngày 13/6 DL (6/5 năm Quý Tỵ)
Ngày 14/6 DL (7/5 năm Quý Tỵ)
Ngày 22/6 DL (15/5 năm Quý Tỵ)
Ngày 23/6 DL (16/5 năm Quý Tỵ)
Ngày 25/6 DL (18/5 năm Quý Tỵ)

Chọn ngày tốt để chuyển nhà trong tháng 7/2013
Ngày 2/7 DL (25/5 năm Quý Tỵ)
Ngày 4/7 DL (2/5 năm Quý Tỵ)
Ngày 8/7 DL (18/5 năm Quý Tỵ)
Ngày 11/7 DL (4/6 năm Quý Tỵ)
Ngày 12/7 DL (5/6 năm Quý Tỵ)
Ngày 17/7 DL (10/6 năm Quý Tỵ)
Ngày 24/7 DL (17/6 năm Quý Tỵ)

Chọn ngày tốt để chuyển nhà trong tháng 8/2013
Ngày 4/8 DL (28/6 năm Quý Tỵ)
Ngày 6/8 DL (30/6 năm Quý Tỵ)
Ngày 9/8 DL (3/7 năm Quý Tỵ)
Ngày 10/8 DL (4/7 năm Quý Tỵ)
Ngày 18/8 DL (12/7 năm Quý Tỵ)
Ngày 24/8 DL (18/7 năm Quý Tỵ)
Ngày 26/8 DL (20/7 năm Quý Tỵ)
Ngày 29/8 DL (23/7 năm Quý Tỵ)
Ngày 30/8 DL (24/7 năm Quý Tỵ)
Ngày 31/8 DL (25/7 năm Quý Tỵ)

Chọn ngày tốt để chuyển nhà trong tháng 9/2013
Ngày 3/9 DL (28/7 năm Quý Tỵ)
Ngày 7/9 DL (30/7 năm Quý Tỵ)
Ngày 8/9 DL (4/8 năm Quý Tỵ)
Ngày 11/9 DL (7/8 năm Quý Tỵ)
Ngày 15/9 DL (11/8 năm Quý Tỵ)
Ngày 18/9 DL (14/8 năm Quý Tỵ)
Ngày 20/9 DL (16/8 năm Quý Tỵ)
Ngày 23/9 DL (19/8 năm Quý Tỵ)
Ngày 30/9 DL (26/8 năm Quý Tỵ)

Chọn ngày tốt để chuyển nhà trong tháng 10/2013
Ngày 5/10 DL (1/9 năm Quý Tỵ)
Ngày 6/10 DL (2/9 năm Quý Tỵ)
Ngày 11/10 DL (7/9 năm Quý Tỵ)
Ngày 12/10 DL (8/9 năm Quý Tỵ)
Ngày 19/10 DL (15/9 năm Quý Tỵ)
Ngày 21/10 DL (17/9 năm Quý Tỵ)
Ngày 23/10 DL (19/9 năm Quý Tỵ)
Ngày 31/10 DL (27/9 năm Quý Tỵ)

Chọn ngày tốt để chuyển nhà trong tháng 11/2013
Ngày 1/11 DL (28/9 năm Quý Tỵ)
Ngày 3/11 DL (1/10 năm Quý Tỵ)
Ngày 5/11 DL (3/10 năm Quý Tỵ)
Ngày 6/11 DL (4/10 năm Quý Tỵ)
Ngày 8/11 DL (6/10 năm Quý Tỵ)
Ngày 9/11 DL (7/10 năm Quý Tỵ)
Ngày 12/11 DL (10/10 năm Quý Tỵ)
Ngày 18/11 DL (16/10 năm Quý Tỵ)
Ngày 20/11 DL (18/10 năm Quý Tỵ)
Ngày 21/11 DL (19/10 năm Quý Tỵ)
Ngày 24/11 DL (22/10 năm Quý Tỵ)
Ngày 30/11 DL (28/10 năm Quý Tỵ)

Chọn ngày tốt để chuyển nhà trong tháng 12/2013
Ngày 2/12 DL (30/10 năm Quý Tỵ)
Ngày 3/12 DL (1/11 năm Quý Tỵ)
Ngày 4/12 DL (2/11 năm Quý Tỵ)
Ngày 13/12 DL (11/11 năm Quý Tỵ)
Ngày 28/12 DL (26/11 năm Quý Tỵ)

(Theo Nongli)

Từ khóa: xem ngay tot chuyen nha thang 1 nam 2013, xem ngay tot chuyen nha thang 2 nam 2013, xem ngay tot chuyen nha thang 3 nam 2013, xem ngay tot chuyen nha thang 4 nam 2013, xem ngay tot chuyen nha thang 5 nam 2013, xem ngay tot chuyen nha thang 6 nam 2013, xem ngay tot chuyen nha thang 7 nam 2013, xem ngay tot chuyen nha thang 8 nam 2013, xem ngay tot chuyen nha thang 9 nam 2013,xem ngay tot chuyen nha thang 10 nam 2013,xem ngay tot chuyen nha thang 11 nam 2013,xem ngay tot chuyen nha thang 12 nam 2013

Bình luận: Những ngày tốt để chuyển nhà năm 2013